Create an Account

Korpa

Zatvori

Nema proizvoda u korpi

Uslovi korištenja

Firma P.trade d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni espresso.ba, na World WideWeb mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provodenja financijskih transakcija.

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice espresso.ba. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Opcim uslovima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice espresso.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice licno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji nacin prenositi na druge fizicke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizicke ili pravne osobe. Krajnji korisnik licno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa cinjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do dogadaja koji su izvan kontrole preduzeca P.trade d.o.o. te prihvata da preduzece P.trade d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doci za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili iskljucen.

FirmaP.trade d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, ukljucujuci, i bez ogranicenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Preduzece P.trade d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji nacin prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrduje da je upoznat i suglasan s Opcim uslovima poslovanja i korištenja. Preduzece P.trade d.o.o. porucuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Firma P.trade d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Opcih uslova poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo procitaju informacije sadržane u Opcim uslovima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Opcih uslova poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvata izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje racunarske opreme, ukljucujuci sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Preduzece P.trade d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštecenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva medusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Opcim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji nacin krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajuci, uvredljiv, klevetnicki, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi nacin nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potice na protupravne aktivnosti, ili na drugi nacin krši bilo koji propis te koji, bez izricitog, prethodnog, pismenog odobrenja preduzeca P.trade d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo cijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvodenje bilo kakve komercijalne, vjerske, politicke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na espresso.ba internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo preduzeca P.trade d.o.o., ili se koriste uz izricito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NACIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRICITOG PISMENOG ODOBRENJA PREDUZECA P.trade D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Opcih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parnicnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv pocinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zašticene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizickih ili pravnih osoba, ukljucujuci, ali bez ogranicenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica espresso.ba, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji nacin iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomicno. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zašticene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izricitog pismenog odobrenja preduzeca P.trade d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi nacin ciniti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izricitog odobrenja nositelja tih prava. Preduzece P.trade d.o.o. nema nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i iskljucivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izricito daje P.trade d.o.o. vremenski i prostorno neograniceno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagodavanje, objavljivanje, prevodenje i distribuciju takvog materijala (djelomicno ili u cijelosti). Krajnji korisnik takoder daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo preduzecu P.trade d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik ucini dostupnim na Internetskoj stranici espresso.ba.

Krajnji korisnik se izricito slaže da je korištenje Internetske stranice espresso.ba iskljucivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Preduzece P.trade d.o.o. ne garantuje (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TACNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguce ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzecem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, racunalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, kradom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izricito potvrduje da Preduzece P.trade d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trecih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slucaju Preduzece P.trade d.o.o. nece biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogucnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izricito potvrduje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uslove, Preduzece P.trade d.o.o., nece biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netacnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana nece biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke trece strane, ukljucujuci i izgubljenu dobit.

Preduzece P.trade d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Preduzece P.trade d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagodavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrduje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga zaposlenici preduzeca P.trade d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da ce obeštetiti, i nece smatrati odgovornim firmu P.trade d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, ukljucujuci troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Preduzece P.trade d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Preduzece P.trade d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisnicke racune Krajnjeg korisnika u slucaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Preduzece P.trade d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slucaju nepoštivanja Opcih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a P.trade d.o.o. ce poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

P.trade je registrovani žig preduzeca P.trade d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izricito pridržana.
espresso.ba je registrovana domena preduzeca P.trade d.o.o.

Preduzece P.trade d.o.o., distributer je (a ne izdavac) sadržaja koji pribavljaju trece strane i Krajnji korisnici. Preduzece P.trade d.o.o. ne garantuje za tacnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogucnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju odredenu namjenu.

Preduzece P.trade d.o.o.nije odgovorno za tacnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na espresso.ba internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba preduzeca P.trade d.o.o. Ni pod kojim uslovima Preduzece P.trade d.o.o. nece biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem espresso.ba Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tacnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem espresso.ba Internet stranice.

Sjedište firme P.trade d.o.o. je u Sarajevu. u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugacije navedeno) u nadležnosti su Opcinskog suda u Sarajevu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provodenjem, u nadležnosti Opcinskog suda u Sarajevu.

Obavezno pročitajte i rubriku pravne napomene koja je sastavni dio uslova korištenja. Korištenjem stranice i usluga na web stranici espresso.ba smatra se da je korisnik pročitao uslove korištenja i pravne napomene te je iste u potpunosti prihvatio.

 

Ono što sakupljamo i čuvamo
Dok posetite našu web lokaciju, pratit ćemo:

Proizvodi koje ste pregledali: ovo ćemo koristiti za, na primer, prikazivanje proizvoda koje ste nedavno pregledali
Lokacija, IP adresa i tip pretraživača: koristićemo ovo u svrhu procjene poreza i isporuke
Adresa za dostavu: zatražićemo od vas da unesete ovo, tako da možemo, na primer, procijeniti otpremnicu prije nego što unesete narudžbu i pošaljete narudžbinu!
Takođe ćemo koristiti kolačiće da pratite sadržaj kola dok pregledate našu web lokaciju.

Kada kupite od nas, zatražićemo od vas da dostavite informacije uključujući ime, adresu za plaćanje, adresu za dostavljanje, adresu e-pošte, broj telefona, podatke o kreditnoj kartici / plaćanju i opcionalne informacije o nalogu kao što su korisničko ime i lozinka. Mi ćemo koristiti ove informacije za svrhe, kao što su:

Pošaljite nam informacije o vašem nalogu i nalogu
Odgovaraj na svoje zahteve, uključujući povraćaj i žalbe
Proces plaćanja i sprečavanje prevare
Postavite svoj nalog za našu prodavnicu
Pridržavajte se svih zakonskih obaveza koje imamo, kao što je obračun poreza
Poboljšajte ponude naših prodavnica
Pošaljite vam marketing poruke ako odlučite da ih primate
Ako kreirate nalog, čuvaćemo vaše ime, adresu, e-poštu i broj telefona, koji će se koristiti za popunjavanje checkouta za buduće porudžbine.

Mi generalno čuva informacije o vama sve dok nam trebaju informacije za svrhe za koje sakupljamo i koristimo, i nismo zakonski obavezni da nastavimo da ga držimo. Na primer, mi ćemo čuvati informacije o porudžbini za 5 godina za poreske i računovodstvene svrhe. Ovo uključuje vaše ime, adresu e-pošte i adrese za obračun i dostavljanje.

Takođe ćemo čuvati komentare ili preglede, ako odlučite da ih ostavite.

Ko u našem timu ima pristup

Članovi našeg tima imaju pristup informacijama koje nam pružate. Na primjer, i administratori i menadžeri prodavnica mogu pristupiti:Informacije o naručivanju, kao što je kupljeno, kada je kupljeno i gde treba poslati, i
Informacije o kupcima, kao što su vaše ime, adresa e-pošte i informacije o plaćanju i isporuci.
Naši članovi tima imaju pristup ovim informacijama kako bi pomogli u ispunjavanju naloga, procesu povraćaja i podrške.

Proizvodi koje ste dodali na listu želja: ovo ćemo koristiti za prikazivanje vaših omiljenih proizvoda i drugih korisnika, kao i za kreiranje ciljanih kampanja e-pošte.
Željeni listovi koje ste stvorili: pratimo željene liste koje kreirate i učinite ih vidljivim osoblju prodavnice
Takođe ćemo koristiti kolačiće kako bismo pratili sadržaj sadržaja lista dok pretražujete našu web lokaciju.

Koliko dugo čuvamo podatke

Ako ostavite komentar, komentar i metapodaci se zadržavaju na neodređeno vreme. To je tako da možemo automatski prepoznati i odobriti bilo koji naknadni komentari umesto da ih držimo u redu za moderaciju.

Za korisnike koji se registruju na našoj web lokaciji (ako ih ima), mi takođe čuvamo lične podatke koje pružaju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu videti, uređivati ili izbrisati svoje lične informacije u bilo kom trenutku (osim što ne mogu promijeniti svoje korisničko ime). Administratori web stranice mogu videti i uređivati te informacije.

Cookies – Kolačići

Ako ostavite komentar na našoj stranici, možete se odlučiti da sačuvate svoje ime, adresu e-pošte i veb lokaciju u kolačićima. Ovo je za vašu pogodnost tako da vam ne treba ponovo popuniti svoje podatke kada ostavite novi komentar. Ovi kolačići će trajati godinu dana.

Ako imate nalog i prijavite se na ovu stranicu, postavićemo privremeni kolačić da utvrdimo da li vaš pretraživač prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se kada zatvorite pregledač.

Kada se prijavite, postavićemo i nekoliko kolačića da sačuvate svoje podatke za prijavljivanje i svoje prikaze na ekranu. Kolačići za prijavljivanje traju dva dana, a opcije na ekranu kolačiće traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, vaše prijave će trajati dvije sedmice. Ako se odjavite iz vašeg naloga, kolačići za prijavljivanje će biti uklonjeni.

Ako uređujete ili objavite članak, dodatni kolačić će biti sačuvan u vašem pregledaču. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i jednostavno označava identifikacioni broj članka koji ste upravo izmenili. Ističe se posle 1 dana.

Pravo na uvid i brisanje podataka

Ako imate nalog na ovoj web lokaciji ili ste ostavili komentare, možete zatražiti da primite izvoznu datoteku ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući i sve podatke koje ste nam dali. Takođe možete tražiti da obrišemo sve lične podatke koje imamo o vama. To ne uključuje nikakve podatke koje smo dužni držati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Back to Top